Om änder, småfåglar och influensa

Av: Per Eriksson, Zoonosis Science Center, Department of Medical Sciences, Uppsala universitet

 

Gräsand är vår vanligaste and och kan sommartid hittas i närmast varje större vattenpöl. Tidigare studier från bl.a. Ottenby har visat att gräsänder är bland de vanligaste bärarna av influensavirus bland vilda fåglar. Den influensa som drabbar människor är anpassad till just människor och kommer inte direkt från fåglar. Däremot har den sitt ursprung i vilda fåglar och har över tid gradvis anpassat sig till däggdjur och slutligen människor. För att kunna förutse kommande influensavirus hos människor är det en förutsättning att studera de virus som bärs av vilda fåglar, eftersom de är den ursprungliga källan.

 

Influensavirus är främst förknippat med vattenbundna fåglar som änder, gäss, svanar och måsar. Vid Ottenby fågelstation har under en längre tid ett omfattande influensaprovtagningsarbete pågått i anslutning till den ordinarie ringmärkningen. Insamlingen har gett en världsunik samling av virus som nu finns tillgänglig för forskare. Till skillnad från människor där influensavirus infekterar de övre luftvägarna, så infekterar viruset tarmarna hos gräsänder och sprids med deras avföring. Mycket är dock okänt om hur viruset beter sig bland andra fågelarter. För att undersöka detta samlades vävnadsprov från luft- respektive tarmvägg från ett antal fågelarter. Vävnadsproven exponerades sedan för olika influensavirus för att undersöka eventuell bindning av virus till celler i vävnadsproverna.

Som förväntat band virusen kraftigt till tarm från gräsand. Oväntat var dock att bland de flesta andra fågelarter band mer virus till luftvägarna än till tarmarna, vilket kan tyda på att viruset oftare infekterar luftvägarna hos många arter. Detta är mer likt hur viruset beter sig bland hönsfåglar och däggdjur. Rödhake skilde sig från övriga småfåglar med kraftig virusbindning. Rödhake är en markbunden fågel vanlig kring mänskliga bosättningar. Potentiellt kan rödhake agera brygga för spridning av influensavirus mellan vildfågel och lösgående tamfjäderfä.

Rödhake visade sig vara en av de arter som potentiellt kan fungera som brygga för spridning av influensavirus mellan vildfågel och lösgående tamfjäderfä.

 

Fågelinfluensa är ett stort problem för fjäderfäindustrin och smittspridning av influensavirus från vildfågel till tamfjäderfä är det första steget i en lång kedja av händelser som kan leda till att influensavirus anpassar sig till däggdjur och slutligen drabbar människor. Den nyligen publicerade studien har bidragit till att öka förståelsen runt influensa bland vildfågel, men också belyst vikten av att inte blanda tamfjäderfä med vildfågel (inte bara vilda änder utan även småfåglar) för att förhindra smittspridning av influensa.

 

Studien finns fritt tillgänglig att läsa i sin helhet här

Dela på sociala medier